Procedurewijziging zorgt voor kleine aanpassingen

July 04, 2019 301 keer bekeken 0 comments

De Verkenning A4 Burgerveen-N14 is in volle gang. Het project onderzoekt verschillende oplossingen om de fileproblemen op het traject A4 Burgerveen-N14 effectief aan te pakken. Om de beste oplossingen te kunnen vinden, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten om de onderzoeksprocedure te wijzigen. Voor het vervolg van de Verkenning wordt een Structuurvisie gemaakt.

Aanleiding voor het wijzigen van de procedure, is de uitwisseling van de A4 met de parallelstructuur ter hoogte van de N11. Het projectteam onderzocht voor dit knelpunt verschillende wegontwerpvarianten. Om de best mogelijke oplossing te vinden, heeft de minister besloten om ook een variant te onderzoeken met meer dan twee rijstroken. Zo kunnen we een variant onderzoeken met (over een beperkte afstand) meer dan twee nieuwe rijstroken in de verdiepte ligging bij Leiden. Volgens de Tracéwet heeft elk project dat een weg wil uitbreiden met meer dan twee rijstroken, een Structuurvisie nodig. De minister heeft daarom besloten te wisselen van procedure en voor het vervolg van deze Verkenning uit te gaan van de Structuurvisieprocedure.

Wat is een Structuurvisie?
In een Structuurvisie staat de visie van het Rijk op het ruimtelijk beleid beschreven. Waar mag gebouwd worden, waar moet de natuur beschermd worden? Zo’n visie wordt ook gemaakt voor het project A4 Burgerveen-N14. Omdat de huidige Startbeslissing en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) niet uitgaan van een Structuurvisie, moeten we kleine aanpassingen doen in deze documenten. In de Startbeslissing zullen we de Structuurvisie vermelden, verder wijzigt er niets in dit document. De NRD wijzigt inhoudelijk ook niet door de procedurewijziging. Wel zijn er een aantal aanpassingen in de NRD nodig. Die wijzigingen zijn opgenomen in de Notitie aanpassingen NRD n.a.v. besluit Structuurvisie. De verdere achtergrond van het besluit voor een Structuurvisie staat ook in deze Notitie.

Voornemen m.e.r-procedure opnieuw ter inzage
Een ander gevolg van de procedurewijziging is dat het voornemen een m.e.r.-procedure te starten opnieuw ter inzage komt te liggen. De vorige Kennisgeving over het Voornemen een m.e.r.-procedure te starten, ging namelijk uit van de ‘oude’ NRD zonder de Structuurvisie. Door de Structuurvisie wordt het voor de Verkenning A4 Burgerveen-N14 verplicht een plan-m.e.r. op te stellen. Dit was een MER fase 1. Hoewel dit de enige wijziging is en de milieueffectonderzoeken verder inhoudelijk niet veranderen, geven we iedereen opnieuw de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Wilt u een nieuwe zienswijze indienen? Dat kan van donderdag 4 juli tot en met woensdag 17 juli 2019 en staat beschreven in de gepubliceerde Kennisgeving. Een nieuwe zienswijze kan alleen betrekking hebben op het gewijzigde feit: het opstellen van een plan-m.e.r. in plaats van een MER fase 1. Als u eerder dit jaar al een zienswijze heeft ingediend, hoeft u dat niet opnieuw te doen. Uw zienswijze blijft geldig.

 

 

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings